NYFs etiske retningslinjer

FORMÅL
 • Å gjøre kjent normer for etisk profesjonell oppførsel for medlemmer av Norsk Yrkeshygienisk Forening. Disse retningslinjene er laget for yrkeshygienikere som utøver yrket sitt og/eller veileder andre i yrkeshygieniske spørsmål som kan påvirke arbeidstakers helse og velferd, miljøet og yrkeshygieneprofesjonen.
FAGLIG ANSVAR
 • Å opprettholde det høyeste nivå av personlig integritet og profesjonell kompetanse.
 •  Å benytte egnede vitenskapelige metoder og tolke funn nøytralt og med redelighet.
 •  Å formidle vitenskapelig kunnskap og erfaring til beste for arbeidstakere, samfunnet og profesjonen.
 •  Å verne om fortrolig informasjon.
 •  Å kun håndtere saker innenfor eget kompetanseområde.
 •  Å handle ansvarlig for å opprettholde profesjonens faglige integritet.
ANSVAR OVENFOR ARBEIDSTAKERE, OFFENTLIGHETEN OG MILJØET
 •  Å erkjenne at det primære ansvaret til en yrkeshygieniker er å verne arbeidstakernes helse og velferd.
 •  Å ta i betraktning hvordan beslutninger og handlinger påvirker samfunnet og miljøet.
 •  Å identifisere, vurdere og kontrollere helsefarer uavhengig av ytre påvirkning, og innse at mennesker sin helse og velferd kan påvirkes av yrkeshygienikers kompetanse og faglige vurdering.
 •  Å klart, effektivt og saklig gi råd til alle involverte om helsefarer og vernetiltak som må iverksettes for å unngå helseskade.
 •  Å benytte yrkeshygieniske prinsipp på en faglig og ansvarsfull måte for å legge til rette for og ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle.
 • Å tilstrebe likeverdig vern av helsen og velferden til de arbeidstakerne de eransvarlige for.
ANSVAR OVENFOR OPPDRAGSGIVER, ARBEIDSGIVERE OG KUNDER
 • Å ærlig, ansvarlig og kompetent gi råd til oppdragsgiver, arbeidsgiver eller kunde, slik at identifisering, vurdering og kontroll av helsefarer på arbeidsplassen baseres på sunne, faglige prinsipper.
 • Å respektere konfidensialitet, men ansvaret ovenfor oppdragsgiver, arbeidsgiver eller kunde skal underordnes det grunnleggende prinsipp: Å verne helsen til arbeidstakerne.
 • Å gi oppdragsgiver, arbeidsgiver eller kunde råd om aksepterte standarder eller retningslinjer, lover og forskrifter.
 • Å saklig rapportere funn og anbefalinger og å sikre at faglige vurderinger utføres etter beste evne med forankring i anerkjente faglige prinsipper.
 • Å handle etter prinsippet om at i spørsmål om vern av helse og vern av miljø er det vanligvis samsvar mellom interessene til arbeidsgivere, kunder, arbeidstakere og allmennheten. Dersom konflikter likevel oppstår mellom disse interessene, må de løses på minst skadelig måte.