Skip to content

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)

(sist endret 01.11.2022)

§1 Foreningen er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Med ‘yrkeshygiene’ menes i denne sammenheng: «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til fore­byggende tiltak.»

§2 Foreningens formål er å bidra til faglig oppdatering og kompetanseutvikling, samt erfarings- og meningsutveksling hos medlemmene. Dette skal oppnås gjennom interne aktiviteter, kontakt og samarbeid med tilstøtende profesjoner og andre aktuelle aktører i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Foreningen skal videre styrke yrkeshygienens stilling og øke den generelle forståelsen for fagområdet, for derigjennom å bidra til et bedre arbeidsmiljø og en positiv samfunnsutvikling.

§3 Årsmøtet vedtar etiske retningslinjer for NYF. Medlemmene er forpliktet til å følge disse. Brudd på de etiske retningslinjene behandles av styret. Den det gjelder, har tre uker til å redegjøre for saken etter at styret har sendt varsel til vedkommende om forholdet. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre påtale/irettesettelse. Gjentatte eller grove brudd kan føre til eksklusjon fra NYF. Styrets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet.

§4 Følgende personer kan opptas som medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeids-område som nevnt i §1.

2. Personer som ikke tilfredsstiller pkt. 1 sine krav til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Pensjonister som har arbeidet med yrkeshygiene og studenter innenfor relevant fagområde kan søke pensjonist/studentmedlemskap. Dette medlemskapet har følgende betingelser:

 • Årskontingenten er halv pris av ordinær årskontingent
 • Pris på NYFs vårkonferanse og årskonferanse er halv pris av ordinær medlemspris
 • Student- og pensjonistmedlemmer har ikke stemmerett i foreningssaker
 • Betingelser for øvrig er som for ordinære medlemmer

Søknad om medlemskap sendes styret og avgjøres av dette.

§5 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Alle med­lemmer har møte- og stemmerett.

§6Den daglige ledelse utøves av et styre. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer

§7 Styret velges av årsmøtet.

§8 Styreperioden er 2 år. 2 henholdsvis 3 medlem­mer og 1 varamedlem velges hvert år, dog slik at ikke leder og nestleder er på valg samtidig. Alle valg foretas ved separat avstemming.

§9 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Funksjonstiden er 3 år med 1 medlem på valg hvert år. Valgkomiteen velger selv sin le­der. Valgkomiteen foretar innstilling til de valg av styremedlemmer og revisorer som skal foregå på årsmøtet.

§10 Årsmøtet velger 2 revisorer. Funksjonstiden er 2 år.

§11 Tidspunkt for ordinært årsmøte kunngjøres se­nest 2 måneder før avholdelse. Innkalling skal skje 2 uker før årsmøtet.

Innkallingen skal inneholde:

 • Dagsorden
 • Revisorbehandlet regnskap
 • Forslag

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 4 uker før møtet avhol­des.

§12 Årsmøtet behandler og tar stilling til kriterier for sertifisering av yrkeshygienikere (SYH). Det er også årsmøtet som avgjør om og eventuelt når kriteriene overlates til en uavhengig instans for å videreføre ordningen til en tredjepartssertifisering.

Årsmøtet velger to representanter til styret i Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering og en representant til ankeutvalget. Funksjonstid som følger av Norsk Yrkeshygienisk Sertifiserings vedtekter.

§13 Ved årsmøtet skal følgende saker behandles:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer for årsmøtet

Valg av sekretær for årsmøtet og 2 deltakere til å signere protokollen

Godkjenning av dagsorden

Styrets årsberetning

Regnskap

Ansvarsfrihet for styret

Fastsettelse av foreningens årskontingent

Innkomne forslag

Valg av: (se § 8, 9, 10 og 12)

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • Revisorer
 • Valgkomite
 • Styremedlemmer til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering
 • Medlem i ankeutvalget til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering

§14 Valg og avstemming på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst 2 medlemmer krever det. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

§15 Vedtektene kan kun endres på ordinært årsmøte. Endringsforslag vedtas med 2/3 flertall av fremmøtestemmene.

§16 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/10 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfrist skal være 4 uker.

§17. Dersom 5 eller flere medlemmer fra samme region ønsker det, kan det dannes lokallag. Alle NYF-medlemmer i regionen er medlemsberettiget i lokallaget. Lokallaget skal ha et lokalstyre som velges på årlig, lokalt årsmøte. Lokallagets årsberetning og revidert regnskap skal oversendes styret senest 2 måneder etter utgangen av foreningsåret.

 • Lokallaget kan ved behov søke styret om støtte til drift og enkelttiltak. Økonomisk forpliktende tiltak av faglig karakter i foreningens navn må på forhånd godkjennes av styret. Lokallaget kan søke styret om å beholde overskudd av slike lokale tiltak.

§18 Oppløsningen av foreningen kan bare skje etter vedtak på 2 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. I tillegg kreves uravstemning hvor minimum 2/3 av medlemsmassen avgir stemme og det oppnås 3/4 flertall for oppløsning.

Aktiva ved opphør tilfaller et fond for fremme av yrkeshygienen i Norge. Årsmøtet vedtar hvem som skal administrere fondet.

Information in English about Statutes of the Norwegian Occupational Hygiene Associationcan be found here.
Play Video