Skip to content

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)

(sist endret 31.10.2023)

§1 Foreningen er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Med ‘yrkeshygiene’ menes i denne sammenheng: «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til fore­byggende tiltak.»

§2 Foreningens formål er å bidra til faglig oppdatering og kompetanseutvikling, samt erfarings- og meningsutveksling hos medlemmene. Dette skal oppnås gjennom interne aktiviteter, kontakt og samarbeid med tilstøtende profesjoner og andre aktuelle aktører i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Foreningen skal videre styrke yrkeshygienens stilling og øke den generelle forståelsen for fagområdet, for derigjennom å bidra til et bedre arbeidsmiljø og en positiv samfunnsutvikling.

§3 Årsmøtet vedtar etiske retningslinjer for NYF. Medlemmene er forpliktet til å følge disse. Brudd på de etiske retningslinjene behandles av styret. Den det gjelder, har tre uker til å redegjøre for saken etter at styret har sendt varsel til vedkommende om forholdet. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre påtale/irettesettelse. Gjentatte eller grove brudd kan føre til eksklusjon fra NYF. Styrets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet.

§4 Følgende personer kan opptas som medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeids-område som nevnt i §1.

2. Personer som ikke tilfredsstiller pkt. 1 sine krav til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Pensjonister som har arbeidet med yrkeshygiene og studenter innenfor relevant fagområde kan søke pensjonist/studentmedlemskap. Dette medlemskapet har følgende betingelser:

 • Årskontingenten er halv pris av ordinær årskontingent
 • Pris på NYFs vårkonferanse og årskonferanse er halv pris av ordinær medlemspris
 • Student- og pensjonistmedlemmer har ikke stemmerett i foreningssaker
 • Betingelser for øvrig er som for ordinære medlemmer

Søknad om medlemskap sendes styret og avgjøres av dette.

§5 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Alle med­lemmer har møte- og stemmerett.

§6Den daglige ledelse utøves av et styre. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer

§7 Styret velges av årsmøtet.

§8 Styreperioden er 2 år. 2 henholdsvis 3 medlem­mer og 1 varamedlem velges hvert år, dog slik at ikke leder og nestleder er på valg samtidig. Alle valg foretas ved separat avstemming.

§9 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Funksjonstiden er 3 år med 1 medlem på valg hvert år. Valgkomiteen velger selv sin le­der. Valgkomiteen foretar innstilling til valg av styremedlemmer, varamedlemmer til styre, medlemmer til valgkomiteen, revisorer og representanter til NYS styre og ankeutvalg, som skal foregå på årsmøtet. (Jamfør §§ 7, 8, 10 og 12).

§10 Årsmøtet velger 2 revisorer. Funksjonstiden er 2 år med 1 medlem på valg hvert år.

§11 Tidspunkt for ordinært årsmøte kunngjøres se­nest 2 måneder før avholdelse. Innkalling skal skje 2 uker før årsmøtet.

Innkallingen skal inneholde:

 • Dagsorden
 • Revisorbehandlet regnskap
 • Forslag
 • Styrets årsberetning
 • Fastsettelse av foreningens årskontingent

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 4 uker før møtet avhol­des.

§12 Årsmøtet behandler og tar stilling til kriterier for sertifisering av yrkeshygienikere (SYH). Det er også årsmøtet som avgjør om og eventuelt når kriteriene overlates til en uavhengig instans for å videreføre ordningen til en tredjepartssertifisering.

Årsmøtet velger to representanter til styret i Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering og en representant til ankeutvalget. Funksjonstid som følger av Norsk Yrkeshygienisk Sertifiserings vedtekter.

§13 Ved årsmøtet skal følgende saker behandles:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer for årsmøtet

Valg av sekretær for årsmøtet og 2 deltakere til å signere protokollen

Godkjenning av dagsorden

Styrets årsberetning

Regnskap

Ansvarsfrihet for styret

Fastsettelse av foreningens årskontingent

Innkomne forslag

Valg av: (se § 8, 9, 10 og 12)

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • Revisorer
 • Valgkomite
 • Styremedlemmer til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering
 • Medlem i ankeutvalget til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering

§14 Valg og avstemming på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst 2 medlemmer krever det. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

§15 Vedtektene kan kun endres på ordinært årsmøte. Endringsforslag vedtas med 2/3 flertall av fremmøtestemmene.

§16 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/10 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfrist skal være 4 uker.

§17. Dersom 5 eller flere medlemmer fra samme region ønsker det, kan det dannes lokallag. Alle NYF-medlemmer i regionen er medlemsberettiget i lokallaget. Lokallaget skal ha et lokalstyre som velges på årlig, lokalt årsmøte. Lokallagets årsberetning og revidert regnskap skal oversendes styret senest 2 måneder etter utgangen av foreningsåret.

 • Lokallaget kan ved behov søke styret om støtte til drift og enkelttiltak. Økonomisk forpliktende tiltak av faglig karakter i foreningens navn må på forhånd godkjennes av styret. Lokallaget kan søke styret om å beholde overskudd av slike lokale tiltak.

§18 Oppløsningen av foreningen kan bare skje etter vedtak på 2 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. I tillegg kreves uravstemning hvor minimum 2/3 av medlemsmassen avgir stemme og det oppnås 3/4 flertall for oppløsning.

Aktiva ved opphør tilfaller et fond for fremme av yrkeshygienen i Norge. Årsmøtet vedtar hvem som skal administrere fondet.

Information in English about Statutes of the Norwegian Occupational Hygiene Associationcan be found here.
Play Video