Skip to content

Prosjektstøtte

Støtte til veiledninger, prosjekter og lignende for medlemmer eller lokallag

Det er mulig å søke om midler til prosjektstøtte for medlemmer, lokallag og ellers i forbindelse med yrkeshygieniske aktiviteter som vil være av faglig verdi for foreningens medlemmer og/eller samfunnet forøvrig. 

Deltagelse på kurs og konferanser og utarbeidelse av veiledninger innenfor ulike fagområder er eksempeler på dette. 

NYF setter årlig av en post på budsjettet til slik støtte. Spørsmål rundt dette og om søknad om midler kan rettes til styret, fagråd eller fagsekretær.

Støtte deles ut av styret etter en skjønnsmessig vurdering. 

NYF styret

Play Video