Skip to content

Fagråd med høringer

Retningslinjer for fagrådet i NYF

Formål

Fagrådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Fagrådet skal bidra til at NYF drives og utvikles som en aktiv og profesjonell forening med et høyt faglig nivå, som fremmer yrkeshygienen til beste for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte arbeidstaker.

Sentrale arbeidsoppgaver for fagrådet

  1. Fagrådet skal bistå styret ved formulering av utviklingstendenser og endringer i rammevilkårene for yrkeshygienen.
  2. Fagrådet skal bistå styret med faglig vurdering av konferanser, kurs og andre informasjonstiltak i regi av NYF både sentralt og lokalt.
  3. Fagrådet skal ha det faglige ansvaret for «vårkonferansen» med valg av tema og foredragsholdere.
  4. Fagrådet skal ha ansvar for at det gis høringsuttalelser til høringer som kommer til NYF.
  5. Fagrådet skal utarbeide en årlig melding til styret i NYF.

Koordinering og ledelse av arbeidet

Styret utpeker et styremedlem, fortrinnsvis styrets nestleder, som leder for fagrådet. Styrets fagsekretær koordinerer og tilrettelegger det praktiske arbeidet for Fagrådet. Fagrådets leder er fagrådets kontaktperson overfor styret i NYF.

Fagrådets sammensetning

Fagrådets medlemmer skal være erfarne yrkeshygienikere og oppnevnes av styret i NYF for en funksjonstid på tre år med mulighet for forlengelse. Det bør være minimum seks medlemmer i Fagrådet. Det bør ikke skiftes ut mer enn to medlemmer innen ett kalendarår.

Styret i NYF skal tilstrebe en sammensetning av fagrådet slik at forsknings- og utdanningsinstitusjoner, myndigheter, rådgivningstjenester og produksjonsvirksomheter representeres.

Rapportering

Fagrådet rapporterer til styret i NYF. Årsmelding fra Fagrådet legges fram for årsmøtet i NYF. Årsmeldingen skal inneholde en oversikt over Fagrådets aktivitet og sentrale utviklingstendenser og eventuele endringer i rammevilkår for yrkeshygienen i Norge.

Prosjekter, fagdokumenter og høringer

Play Video