NYF lønnsundersøkelsen 2022

Lønn yrkeshygieniker 2022
Lønn yrkeshygieniker 2022

september 2023

Lønnsundersøkelsen 2022 tydet på at yrkeshygieniker som gruppe ser ut til å følge den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Undersøkelsen avdekket imidlertid store forskjeller. Ikke-sertifiserte yrkeshygienikere med lang ansiennitet ser ut til å ha en dårligere lønnsutvikling enn sine yngre kolleger og kolleger som er sertifisert. Den gjennomsnittlige årsinntekten for kvinnelige yrkeshygienikere ser fortsatt ut til å være lavere enn for menn. Det vil bli gjennomført en ny lønnsundersøkelse i 2024.

NYF har tidligere presentert lønnsundersøkelsen  gjennomført blant sine medlemmer i Yrkeshygienikeren (Yrkeshygienikeren nr. 3-4, 2010, nr. 1, 2012, nr. 2, 2017 og nr. 1, 2022). Undersøkelsen beskriver lønnsutviklingen over tid, mellom kjønn, ulike branskjer og type virksomhet en jobber i.  Undersøkelsen fra 2022 kan i sin helhet lastes ned her.

I våre lønnsundersøkelser er medlemmene bedt om å oppgi brutto årslønn pr 31.12. siste år, samt verdi av eventuelle tillegg (naturalia). I tillegg til lønn, ble medlemmene i denne undersøkelsen blant annet spurt om utdanning, antall år med relevant praksis, kjønn, hvorvidt de var sertifiserte og om de arbeider i privat eller offentlig sektor. Det ble også spurt om hvilke midler arbeidsgiver stiller til rådighet for faglig oppdatering og videreutvikling. Undersøkelsen i 2022 ble gjentatt med lønnsdata pr 31.12.2021.

Gjennomsnittelig lønn

Gjennomsnittlig bruttolønn fra lønnsundersøkelsene i 2010, 2012, 2017 og 2021 er vist i Tabell 1, i tillegg er minimum, maksimum og 25-, 50- og 75-percentilen tatt med. Resultatene fra undersøkelsen i 2022 er sett i lys av de tidligere undersøkelsene. 

Lønn og Utdanning

Tabell 2 viser lønnsnivå fordelt etter utdanning og antall år med yrkeshygienisk praksis. På grunn av et lite utvalg har utdanningsnivå blitt slått sammen til to hovedkategorier «Bachelor (eller lavere)» og «Mastergrad (eller høyere)». Tallene viser en svakere lønnsutvikling blant de med «bachelor eller lavere» versus de med «mastergrad eller høyere» utdanning.

Referanse