Skip to content

NYF Vårkonferanse 2023

Biomonitorering -
bruk og vurdering av eksponering ved hjelp av biologiske markører

Kan biomonitorering bli et nyttig verktøy for oss som yrkeshygienikere og kan det gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver? Som yrkeshygienikere er i vant til å tenke luftmålinger i forbindelse med kartlegging av eksponering,  men gir dette oss de svarene vi vil ha i alle tilfeller? Fungerer åndedrettsvernet? Eller har man opptak via hud? Dette er viktige spørsmål ordinære luftmålinger ikke gir oss svar på, og hvor biomonitorering kan være nyttig. Fagrådet ønsker i tillegg å belyse hvor grensen går  mellom en medisinsk undersøkelse og en eksponeringsmåling, samt hvilke etiske, faglige og praktiske problemstillinger denne typen prøvetaking reiser. 

Vi håper at temaet kan være av interesse langt ut over NYFs egne medlemsrekker. 

Program: 

 • Velkommen og innledning ved Fagrådet
 • Kan biomonitorering gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver? Seksjonsleder Exposure Science, Nancy Hopf – Unisantè, Lausanne, Sveits
 • Biologisk overvåking av eksponering – rammer for bruk og ulike tradisjoner. Yrkeshygieniker (SYH), Hans Thore Smedbold, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Biomonitorering eksempler på bruk i FoU-prosjekter. Ledende forsker, Pål Graff – STAMI
 • Dagens regelverk for biomonitorering og planer fremover. Seniorrådgiver Anne Marie Lund Eikrem – Arbeidstilsynet
 • Praktisk eksempel på biomonitorering av eksponering, Yrkeshygieniker (SYH), Hans Thore Smedbold, Proactima AS
 • OECD – guideline for Biologisk Overvåking. Seksjonsleder Exposure Science, Nancy Hopf – Unisantè, Lausanne, Sveits
 • Overvåkning av brannkonstablers eksponering for branngasser ved biomonitorering. Seniorforsker, Raymond Olsen – STAMI
 • Biomonitorering sett fra arbeidstakers side. Idar Martin Herland, tillitsvalgt i SAFE
 • Løsemidler i utåndingsluft – bør vi blåse liv i en enkel metode uten blod og urin? Yrkeshygieniker Oscar Espeland – Nemko Norlab
 • Oppsummering og innledning til diskusjon over dagens tema 

PROGRAM-PDF

·     

Request a call back

Skilled personal development Mentor that can produce anything.

Play Video