Skip to content
OECD guideline OBL

Ny OECD veiledning for biologisk overvåking av eksponering

Kan biomonitorering bli et nyttig verktøy for oss som yrkeshygienikere og kan det gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver? 

Biologisk overvåking kan benyttes som et viktig verktøy for yrkeshygienikere og andre ved at de kan være med å gi en konkret tilbakemelding til arbeidstakere og andre om deres eksponering for skadelige kjemikalier. 


Biomonitoring brukes til å måle eksponering eller effekter hos eksponerte individer eller grupper og tar hensyn til alle potensielle eksponeringsveier (dvs. innånding, oral og hud) og er derfor svært godt egnet til å bruk til vurdering av eksponering og effekt av kontroll tiltak (tekniske, administrative og personlige barrierer). Tolkning av verdier fra biomonitorering krever imidlertid en forståelse av toksikokinetikken til det kjemiske stoffet.

 

Målet med OECD sin veiledning «Occupational Biomonitoring Guidance Document» [1] er å presentere eksempler og erfaringer med å utvikle tiltaks- og grenseverdier for biomonitoring. Hovedmålet med var å gi veiledning om utvikling av helsebaserte grenseverdier også biomonitoring (OBL – Occupational Biomonitoring Level ), bruken av OBL i eksponeringsvurdering, screening av helsemessige risikoer og hvordan disse kan kombineres i risikostyring og i en regulatorisk sammenheng. Prosedyrene og spesifikasjonene som er beskrevet kan følges for å utlede OBL-verdiene. Følgelig er dette veiledningsdokumentet relevant for regulatoriske myndigheter, kjemiske industrier, forskere og ulike interessenter som er interessert i å benytte biomonitorering av yrkes- og miljøeksponering.

 

Nancy Hopf, Unisantè, Lausanne Sveists, som har vært med å utarbeide veildningen vil si mer om denne på NYFs Vårkonferanse 8. mai.

 

Referanse

[1]       OECD, «Occupational biomonitoring guidance document,» i «Series on Testing and Assessment,» 2022.

Play Video