Skip to content

Restriksjon i bruk av diisocyanater – krav til opplæring

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater gjøres gjeldende i Norge fra og med 24. august 2023. Dette innebærer at alle som arbeidet med diisocyanater eller blandinger av hvor diisocyanater inngår i mer enn 0,1% vektprosent skal ha vært gjennom lovpålagt opplæring i regi av en ekspert. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 

Hvem regnes som ekspert

En ekspert har gjennomført nødvendig yrkesopplæring og har nødvendig kompetanse og erfaring. Dette vil f.eks. kunne være en yrkeshygieniker med 3-5 års erfaring, og som kjenner de lokale forholdene i virksomheten. I tillegg bør alle kursholdere ha gjennomgått et kursholder kurs for å sikre kvaliteten på opplæringen. Opplæringen kan foregå både i klasserom og på video. Kun gjennomført e-læring vil ikke bli regnet som tilstrekkelig opplæring. I hht. forordningen er det også et krav om at kompetanse skal kunne dokumeneteres.

En pilot på en slik opplæring (kursholder kurs) ble gjennomført 15. februar på Gardermoen i regi av Norsk Industri, PUR-gruppen og Norsk Yrkeshygienisk Forening. En web versjon av dette kurset ble holdt 3. mai. 

Et nytt kurs vil bli holdt på TEAMS av Norsk Industri 8. juni 2023. 

Informasjon kommer på  https://www.norskindustri.no/kurs-og-arrangementer

 

Informasjon om krav til opplæring

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Med bruk menes enhver form for:

 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting

Vær også oppmerksom på at kravet også gjelder de som håndterer avfall og som jobber med renhold der hvor disse diisocyanater brukes.

Les mer om opplæringskravet på Arbeidstilsynets side “Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater“.

Se også presentasjon gitt av Sjefingeniør Abdulqadir Mohamad Suleiman, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet, på «Kursholder kurset» som ble arrangert 15. februar. 

For ressurser for bruk i klasseromsundervisning se Ressursside – diisocyanatopplæring


Overvåking av eksponering

Overvåking av eksponering for diisocyanater kan gjøres med tradisjonell prøvetaking av luftbåren eksponering og ved hjelp av biologisk overvåking. Mer informasjon om bruk av biologisk overvåking vil bli gitt på NYFs Vårkonferanse 8. mai 2023.

 

Ved spørsmål ta kontakt med fagsekretær eller leder av Norsk Yrkeshygienisk Foreningen.

 

Endringslogg:

Oppdatert 14.05.2023 av Hans Thore Smedbold

Play Video