Hvordan skal gjennomført diisocyanatopplæring dokumenteres

Aktuelt

Arbeidstilsynet har utviklet et skjema for dokumetasjon av fullført opplæringom diisocyanter som de ønkser skal fylles opp av eksperten som utførte opplæringen. Bakgrunnen for at de har gjort dette er at de ser at det er mange useriøse som nå tilbyr kurs som ikke holder mål. 

Dokumentasjon av godkjente resultater skal beskrive:

 • hvem som har gjennomgått opplæringen
 • hvem som har gitt opplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
 • hvilke temaer som er gjennomgått
 • varighet på opplæringen
 • bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
 • hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
 • dato og sted for opplæringen

Mal for dokumentasjon av godkjente resultater

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal som dekker kravene til dokumentasjon av fullført opplæring og godkjente resultater. Malen er ment som en hjelp til å dokumentere opplæringen, og du er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet.

Malen for dokumentasjon av opplæring i bruk av diisocyanater – bokmål, samt ytterligere informasjon om diisocyantopplæringen finnes på Arbeidstilsynet sider: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/ 

Erfaringsdeling om diisocyanat opplæringen

Det blir en sesjon under NYFs årskonferanse i Trondheim om diisocyanat opplæringen. Her vil Arbeidstilsynet og ulike kursholdere dele sine erfaringer. 

NYF lønnsundersøkelse 2022

Lønn yrkeshygieniker 2022
Lønn yrkeshygieniker 2022

Aktuelt

Lønnsundersøkelsen 2022 tydet på at yrkeshygieniker som gruppe ser ut til å følge den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. Undersøkelsen avdekket imidlertid store forskjeller. Ikke-sertifiserte yrkeshygienikere med lang ansiennitet ser ut til å ha en dårligere lønnsutvikling enn sine yngre kolleger og kolleger som er sertifisert. Den gjennomsnittlige årsinntekten for kvinnelige yrkeshygienikere ser fortsatt ut til å være lavere enn for menn. Det vil bli gjennomført en ny lønnsundersøkelse i 2024.

NYF har tidligere presentert lønnsundersøkelsen  gjennomført blant sine medlemmer i Yrkeshygienikeren (Yrkeshygienikeren nr. 3-4, 2010, nr. 1, 2012, nr. 2, 2017 og nr. 1, 2022). Undersøkelsen beskriver lønnsutviklingen over tid, mellom kjønn, ulike branskjer og type virksomhet en jobber i.  Undersøkelsen fra 2022 kan i sin helhet lastes ned her.

I våre lønnsundersøkelser er medlemmene bedt om å oppgi brutto årslønn pr 31.12. siste år, samt verdi av eventuelle tillegg (naturalia). I tillegg til lønn, ble medlemmene i denne undersøkelsen blant annet spurt om utdanning, antall år med relevant praksis, kjønn, hvorvidt de var sertifiserte og om de arbeider i privat eller offentlig sektor. Det ble også spurt om hvilke midler arbeidsgiver stiller til rådighet for faglig oppdatering og videreutvikling. Undersøkelsen i 2022 ble gjentatt med lønnsdata pr 31.12.2021.

Gjennomsnittelig lønn

Gjennomsnittlig bruttolønn fra lønnsundersøkelsene i 2010, 2012, 2017 og 2021 er vist i Tabell 1, i tillegg er minimum, maksimum og 25-, 50- og 75-percentilen tatt med. Resultatene fra undersøkelsen i 2022 er sett i lys av de tidligere undersøkelsene. 

Lønn og Utdanning

Tabell 2 viser lønnsnivå fordelt etter utdanning og antall år med yrkeshygienisk praksis. På grunn av et lite utvalg har utdanningsnivå blitt slått sammen til to hovedkategorier «Bachelor (eller lavere)» og «Mastergrad (eller høyere)». Tallene viser en svakere lønnsutvikling blant de med «bachelor eller lavere» versus de med «mastergrad eller høyere» utdanning.

Referanse

Ramazzini 2-2023: Samarbeid

Aktuelt

Dette nummeret av Ramazzini er viet samarbeid i alle farger og former, mellom forskjellige yrkesgrupper, fag og sektorer. Her kan vi lese om samarbeid på mange områder. Tekstene omfatter både beskrivelser av prosesser, rapporter av spennende prosjekter og refleksjoner, blant annet med en liten utfordring til Norsk Arbeidsmedisinsk Forening og Norsk Yrkeshygienisk Forening om bl.a. å kunne samlokalisere minst ett av våre årlige arrangementer. Dette er veldig aktuelt når vi nå likevel som følge av omlegging av foreningsåret må tenke nytt på vårt eget årshjul. God lesning. 

Hans Thore Smedbold 

Ny OECD veiledning for biologisk overvåking av eksponering

OECD guideline OBL
OECD guideline OBL

Aktuelt

Kan biomonitorering bli et nyttig verktøy for oss som yrkeshygienikere og kan det gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver? 

Biologisk overvåking kan benyttes som et viktig verktøy for yrkeshygienikere og andre ved at de kan være med å gi en konkret tilbakemelding til arbeidstakere og andre om deres eksponering for skadelige kjemikalier. 


Biomonitoring brukes til å måle eksponering eller effekter hos eksponerte individer eller grupper og tar hensyn til alle potensielle eksponeringsveier (dvs. innånding, oral og hud) og er derfor svært godt egnet til å bruk til vurdering av eksponering og effekt av kontroll tiltak (tekniske, administrative og personlige barrierer). Tolkning av verdier fra biomonitorering krever imidlertid en forståelse av toksikokinetikken til det kjemiske stoffet.

 

Målet med OECD sin veiledning «Occupational Biomonitoring Guidance Document» [1] er å presentere eksempler og erfaringer med å utvikle tiltaks- og grenseverdier for biomonitoring. Hovedmålet med var å gi veiledning om utvikling av helsebaserte grenseverdier også biomonitoring (OBL – Occupational Biomonitoring Level ), bruken av OBL i eksponeringsvurdering, screening av helsemessige risikoer og hvordan disse kan kombineres i risikostyring og i en regulatorisk sammenheng. Prosedyrene og spesifikasjonene som er beskrevet kan følges for å utlede OBL-verdiene. Følgelig er dette veiledningsdokumentet relevant for regulatoriske myndigheter, kjemiske industrier, forskere og ulike interessenter som er interessert i å benytte biomonitorering av yrkes- og miljøeksponering.

 

Nancy Hopf, Unisantè, Lausanne Sveists, som har vært med å utarbeide veildningen vil si mer om denne på NYFs Vårkonferanse 8. mai.

 

Referanse

[1]       OECD, «Occupational biomonitoring guidance document,» i «Series on Testing and Assessment,» 2022.

Restriksjon i bruk av diisocyanater – krav til opplæring

Aktuelt

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater gjøres gjeldende i Norge fra og med 24. august 2023. Dette innebærer at alle som arbeidet med diisocyanater eller blandinger av hvor diisocyanater inngår i mer enn 0,1% vektprosent skal ha vært gjennom lovpålagt opplæring i regi av en ekspert. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 

Hvem regnes som ekspert

En ekspert har gjennomført nødvendig yrkesopplæring og har nødvendig kompetanse og erfaring. Dette vil f.eks. kunne være en yrkeshygieniker med 3-5 års erfaring, og som kjenner de lokale forholdene i virksomheten. I tillegg bør alle kursholdere ha gjennomgått et kursholder kurs for å sikre kvaliteten på opplæringen. Opplæringen kan foregå både i klasserom og på video. Kun gjennomført e-læring vil ikke bli regnet som tilstrekkelig opplæring. I hht. forordningen er det også et krav om at kompetanse skal kunne dokumeneteres.

En pilot på en slik opplæring (kursholder kurs) ble gjennomført 15. februar på Gardermoen i regi av Norsk Industri, PUR-gruppen og Norsk Yrkeshygienisk Forening. En web versjon av dette kurset ble holdt 3. mai. 

Et nytt kurs vil bli holdt på TEAMS av Norsk Industri 8. juni 2023. 

Informasjon kommer på  https://www.norskindustri.no/kurs-og-arrangementer

 

Informasjon om krav til opplæring

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Med bruk menes enhver form for:

 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting

Vær også oppmerksom på at kravet også gjelder de som håndterer avfall og som jobber med renhold der hvor disse diisocyanater brukes.

Les mer om opplæringskravet på Arbeidstilsynets side “Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater“.

Se også presentasjon gitt av Sjefingeniør Abdulqadir Mohamad Suleiman, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet, på «Kursholder kurset» som ble arrangert 15. februar. 

For ressurser for bruk i klasseromsundervisning se Ressursside – diisocyanatopplæring


Overvåking av eksponering

Overvåking av eksponering for diisocyanater kan gjøres med tradisjonell prøvetaking av luftbåren eksponering og ved hjelp av biologisk overvåking. Mer informasjon om bruk av biologisk overvåking vil bli gitt på NYFs Vårkonferanse 8. mai 2023.

 

Ved spørsmål ta kontakt med fagsekretær eller leder av Norsk Yrkeshygienisk Foreningen.

 

Endringslogg:

Oppdatert 14.05.2023 av Hans Thore Smedbold

Nyttige nettressurser for yrkeshygienikere

factsplat

I samarbeid med oppstart selskapet Metaito har NYF begynt å samle nyttige nettressuser for arbeidet som yrkeshygieniker. 

Første samling kalles for «Jobbe som Yrkeshygieniker«. Lenkesamlingen redigeres av Hans Thore Smedbold og kan nås ved å tykke på denne lenkenSjekk det ut !! Samlingen vil fortløpende bli utvidet og forbedret. 

Kjenner du til andre nyttige nettressurser du mener burde vært med send en tilbakemelding til leder@nyf.no . 

Vektøyet som er benyttet kalles for «Factsplat» og har fått støtte fra bl.a. Inovasjon Norge, NTNU og TrønderEnergi.

Kan yrkeshygiene tjenester leveres av andre enn BHT?

Kan yrkeshygiene tjenester leveres av andre enn BHT?

Norsk Yrkeshygienisk Foreningen har fått følgende spørsmål fra et medlem av vår forening:

 • Kan en bedrift som er tilknyttet og benytter en BHT bruke egne ressurser til deler av BHT arbeidet (f.eks yrkeshygiene)?
 • Kan en bedrift benytte BHT tjenester (f.eks yrkeshygieniske kartlegginger) fra andre leverandører enn den leverandøren man har BHT avtale med?

Bakgrunnen for spørsmålet var at deres BHT leverandører, hadde hevdet at bedriftens yrkeshygiene tjenester måtte leveres av de. Dette ble begrunnet med tilsyn fra arbeidstilsynet og det nye regelverket.

Vi har bedt vår leder, Hans Thore Smedbold svare på dette: 

Slik jeg oppfatter dette så er dette en feil tolking av hva Arbeidstilsynet skriver på sin hjemmeside om hva BHT skal bistå arbeidsgiver med. Under overskriften «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» er kjernevirksomheten til BHT beskrevet. Litt lenger ned på siden under underoverskriften «Arbeidsgiver kan forvente at bedriftshelsetjenesten tilbyr disse tjenestene» står følgende om «Yrkeshygiene»:

Bistå i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

 • Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.
 • Forslag til tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.
 • Informasjon og opplæring om kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold etc.

Slik jeg tolker dette så henviser «skal» her til hva BHT skal ha av kompetanse og kapasitet til å yte av tjenester, men det innebærer ikke et krav om at virksomhetene må kjøpe alle disse tjenestene og heller ikke at de utelukkende skal leveres av BHT. Kravet her er med andre ord rettet mot BHT og ikke mot virksomhetene som benytter BHTs tjenester.

Yrkeshygiene kompetanse finnes i dag tilgjengelig via ulike aktører som BHT, HMS avdelinger og ulike rådgivningsselskap og laboratorier. Slik jeg forstår regelverket kan en arbeidsgiver selv velge hvordan den rådgis, men det i de tilfeller hvor en arbeidsgiver velger å bli rådgitt at flere enn BHT, så må arbeidsgiver sørges for at nødvendig informasjon tilflyter BHT. Dette for at planer for det forebyggende arbeidet i virksomheten i regi av BHT i hht. regelverkets intensjon kan legges på bakgrunn av best tilgjengelig kunnskap. Uavhengig av organisering er det viktig at yrkeshygieniker og det yrkeshygieniske arbeider sikres en faglig «fri og uavhengig stilling», og at yrkeshygieniker / yrkeshygiene tjenestene er tilgjengelig for både arbeidsgiver, vernetjeneste og arbeidstakere.

Når det gjelder bruk av konsulenter vil innstrammingen i Arbeidsmiljøloven (AML) angående innleie som trår i kraft 1. april i år, kunne berøre dette. Slik jeg forstår disse endringene vil innleie av yrkeshygieniker kun kunne gjøres i tilfeller der det er snakk om:

 • Spesialkompetanse, 
 • Rådgivnings- og konsulenttjenester og 
 • At aktiviteten må være knyttet til et avgrenset prosjekt. 

Slik jeg tolker denne innstrammingen, vil den også berøre virksomhetenes innleie for å dekke behov for yrkeshygiene kompetanse, hvor det vil være et skille mellom hva som må regnes som del av virksomhets løpende arbeidsmiljøledelse, og hva som kan ansees å være et  kartleggings- og måleoppdrag som kan løses som et prosjekt. En annen utfordring som følge av denne endringen er at en BHT eller et konsulentselskap som selger yrkeshygiene tjenester trolig ikke vil kunne løse sitt behov for yrkeshygiene gjennom innleie av personell, da yrkeshygiene må ansees som en naturlig del av tjenestene en BHT eller konsulentselskapet skal levere. 

Denne innstrammingen aktualiserer imidlertid spørsmål om hva som er en innleie og hva som er en tjeneste (entriprise). Her er det i følge høyesterett (HR-2018-2371-A) avgjørende hvem leder, fordeler og kontrollerer arbeidet? Hvis kontrollen av hvem som skal gjøre arbeidet, fordeling av oppgaver og kontroll av arbeidet ligger hos tjenesteyter (entreprenør) er det en tjeneste (entreprise). Hvis oppdragsgiver bestemmer hvem som skal gjøre arbeidet, fordeler oppgaver og kontrollerer arbeidet er det snakk om en innleie. Det er viktig å merke seg at det er realiteten som avgjør om det er snakk om innleie eller entreprise, ikke hva oppdragsgiver eller arbeidsgiver velger å kalle det.

Så i dette aktuelle tilfelle, så vil en Felles BHT som en privat aktør, stå fritt til å velge hvem de inngår kontrakt med og selger sine tjenester til. Hvis de ikke ønsker å levere BHT tjenester, der hvor f.eks. yrkeshygiene tjenestene leveres av en annen aktør er dette en kommersiell vurdering fra den aktuelle BHT og ikke en følge av endring i forskriftene angående BHT.

Studiegrupper i yrkeshygiene

Studiegrupper i yrkeshygiene

Studiegruppene er et tilbud til medlemmer av NYF inntil en ny utdanningsløsning er på plass. Møter i gruppene vil foregå på kveldstid, er gratis og vil dekke pensum i fagene NYF-YE-02 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og NYF-YE–04 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima. Første samling er 1. februar. Samlingene vil pågå fram til eksamen som er siste helgen i oktober. 

Ønsker du å delta ta kontakt med Gunn Anne Larsen.

Studiegruppene vil gå gjennom aktuelt pensum. Samlingene vil i tillegg legge vekt på å dele kunnskap og erfaring fra deltagernes egen praksis. Det vil også være anledning til å drøfte aktuelle problemstillinger. Det er allerede 17 som har meldt seg interessert i å delta på dette studie opplegget.

arbeidslivet i endring – følger vi med

snowman
snowman
Foto: Signe Lohmann-Lafrenz

Arbeidslivet i endring – følger vi med?

Ny teknologi har bidratt til at arbeid organiseres på helt nye måter. Dette er temaet for desember nummeret av Ramazzini –  Norsk tidsskrift for arbeids – og miljømedisin, som utgis av Norsk arbeidsmedisinsk forening. Her spekulerer Signe Lohmann-Lafrenz, i sin leder, på hva et arbeid egentlig er i dag?

Hun undres på hva Uber taxier, you-tubere, Wolt- og Foodora mat-transportere, leie av el-sparkesykler er. At hun på Kirkens bymisjon, hvor hun jobber med personer som selger seksuelle tjenester, ser at tjenestene bestilles og ytes digitalt. Motsatt observerer hun at det finnes utallige, fysisk arbeidende immigrantarbeidere, som jobber med stor risiko for eget liv og helse. Eneste lyspunkt som holder dem oppe, er digital kontakt med familie/venner i hjemlandet. Dette er ikke bare noe som skjer i Quatar, men også i Norge. 

I dette julenummeret, presentere hun ulike artikler skrevet av ulike profesjonsgrupper, rundt temaet «arbeidslivet i endring – følger vi med?». Her finnes det bl.a. en artikel om AI «Maskiner som oss. Et arbeidshelseperspektiv på maskinlæring (kunstig intelligens)». Her er også en artikkel om yrkeshygiene «Et blikk inn i framtiden til yrkeshygienefaget», skrevet av leder av NYF, Hans Thore Smedbold.

Kos dere med dette julenummeret av Ramazzini. Tidskriftet kan leses  Norsk arbeidsmedisinsk forening sin webside.

ramazzini - tidsskrift