Ny OECD veiledning for biologisk overvåking av eksponering

OECD guideline OBL
OECD guideline OBL

Aktuelt

Kan biomonitorering bli et nyttig verktøy for oss som yrkeshygienikere og kan det gi en bedre eksponeringsovervåking enn luftprøver? 

Biologisk overvåking kan benyttes som et viktig verktøy for yrkeshygienikere og andre ved at de kan være med å gi en konkret tilbakemelding til arbeidstakere og andre om deres eksponering for skadelige kjemikalier. 


Biomonitoring brukes til å måle eksponering eller effekter hos eksponerte individer eller grupper og tar hensyn til alle potensielle eksponeringsveier (dvs. innånding, oral og hud) og er derfor svært godt egnet til å bruk til vurdering av eksponering og effekt av kontroll tiltak (tekniske, administrative og personlige barrierer). Tolkning av verdier fra biomonitorering krever imidlertid en forståelse av toksikokinetikken til det kjemiske stoffet.

 

Målet med OECD sin veiledning «Occupational Biomonitoring Guidance Document» [1] er å presentere eksempler og erfaringer med å utvikle tiltaks- og grenseverdier for biomonitoring. Hovedmålet med var å gi veiledning om utvikling av helsebaserte grenseverdier også biomonitoring (OBL – Occupational Biomonitoring Level ), bruken av OBL i eksponeringsvurdering, screening av helsemessige risikoer og hvordan disse kan kombineres i risikostyring og i en regulatorisk sammenheng. Prosedyrene og spesifikasjonene som er beskrevet kan følges for å utlede OBL-verdiene. Følgelig er dette veiledningsdokumentet relevant for regulatoriske myndigheter, kjemiske industrier, forskere og ulike interessenter som er interessert i å benytte biomonitorering av yrkes- og miljøeksponering.

 

Nancy Hopf, Unisantè, Lausanne Sveists, som har vært med å utarbeide veildningen vil si mer om denne på NYFs Vårkonferanse 8. mai.

 

Referanse

[1]       OECD, «Occupational biomonitoring guidance document,» i «Series on Testing and Assessment,» 2022.

Restriksjon i bruk av diisocyanater – krav til opplæring

Aktuelt

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensinger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater gjøres gjeldende i Norge fra og med 24. august 2023. Dette innebærer at alle som arbeidet med diisocyanater eller blandinger av hvor diisocyanater inngår i mer enn 0,1% vektprosent skal ha vært gjennom lovpålagt opplæring i regi av en ekspert. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Hvem regnes som ekspert 

En ekspert har gjennomført nødvendig yrkesopplæring og har nødvendig kompetanse og erfaring. Dette vil f.eks. kunne være en yrkeshygieniker med 3-5 års erfaring, og som kjenner de lokale forholdene i virksomheten. I tillegg bør alle kursholdere ha gjennomgått et kursholder kurs for å sikre kvaliteten på opplæringen. Opplæringen kan foregå både i klasserom og på video. Kun gjennomført e-læring vil ikke bli regnet som tilstrekkelig opplæring. I hht. forordningen er det også et krav om at kompetanse skal kunne dokumeneteres.

En pilot på en slik opplæring (kursholder kurs) ble gjennomført 15. februar på Gardermoen i regi av Norsk Industri, PUR-gruppen og Norsk Yrkeshygienisk Forening. 

Kurset hadde følgende innhold:

Norsk Yrkeshygienisk Forening har også vært med på å kvalitetssikre oversettelse av kursmateriell utarbeidet av industrien. Mer informasjon om hvordan dette materialet kan benyttes vil bli gitt av Norsk Industri innen kort tid. 

Informasjon om krav til opplæring

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Med bruk menes enhver form for:

 • bearbeiding
 • sammensetting
 • forbruk
 • lagring
 • oppbevaring
 • behandling
 • påfylling i beholdere
 • overføring fra én beholder til en annen
 • blanding
 • produksjon av et produkt
 • annen utnytting

Vær også oppmerksom på at kravet også gjelder de som håndterer avfall og som jobber med renhold der hvor disse diisocyanater brukes. Les mer om opplæringskravet på Arbeidstilsynets side “Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater“. Se også presentasjon gitt av Sjefingeniør, Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet, Abdulqadir Mohamad Suleiman fra Arbeidstilsynet på «Kursholder kurset» 15. februar.

Ved spørsmål ta kontakt med fagsekretær eller leder av Norsk Yrkeshygienisk Foreningen. 

Nyttige nettressurser for yrkeshygienikere

factsplat

I samarbeid med oppstart selskapet Metaito har NYF begynt å samle nyttige nettressuser for arbeidet som yrkeshygieniker. 

Første samling kalles for «Jobbe som Yrkeshygieniker«. Lenkesamlingen redigeres av Hans Thore Smedbold og kan nås ved å tykke på denne lenkenSjekk det ut !! Samlingen vil fortløpende bli utvidet og forbedret. 

Kjenner du til andre nyttige nettressurser du mener burde vært med send en tilbakemelding til leder@nyf.no . 

Vektøyet som er benyttet kalles for «Factsplat» og har fått støtte fra bl.a. Inovasjon Norge, NTNU og TrønderEnergi.

Kan yrkeshygiene tjenester leveres av andre enn BHT?

Kan yrkeshygiene tjenester leveres av andre enn BHT?

Norsk Yrkeshygienisk Foreningen har fått følgende spørsmål fra et medlem av vår forening:

 • Kan en bedrift som er tilknyttet og benytter en BHT bruke egne ressurser til deler av BHT arbeidet (f.eks yrkeshygiene)?
 • Kan en bedrift benytte BHT tjenester (f.eks yrkeshygieniske kartlegginger) fra andre leverandører enn den leverandøren man har BHT avtale med?

Bakgrunnen for spørsmålet var at deres BHT leverandører, hadde hevdet at bedriftens yrkeshygiene tjenester måtte leveres av de. Dette ble begrunnet med tilsyn fra arbeidstilsynet og det nye regelverket.

Vi har bedt vår leder, Hans Thore Smedbold svare på dette: 

Slik jeg oppfatter dette så er dette en feil tolking av hva Arbeidstilsynet skriver på sin hjemmeside om hva BHT skal bistå arbeidsgiver med. Under overskriften «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» er kjernevirksomheten til BHT beskrevet. Litt lenger ned på siden under underoverskriften «Arbeidsgiver kan forvente at bedriftshelsetjenesten tilbyr disse tjenestene» står følgende om «Yrkeshygiene»:

Bistå i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

 • Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.
 • Forslag til tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.
 • Informasjon og opplæring om kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold etc.

Slik jeg tolker dette så henviser «skal» her til hva BHT skal ha av kompetanse og kapasitet til å yte av tjenester, men det innebærer ikke et krav om at virksomhetene må kjøpe alle disse tjenestene og heller ikke at de utelukkende skal leveres av BHT. Kravet her er med andre ord rettet mot BHT og ikke mot virksomhetene som benytter BHTs tjenester.

Yrkeshygiene kompetanse finnes i dag tilgjengelig via ulike aktører som BHT, HMS avdelinger og ulike rådgivningsselskap og laboratorier. Slik jeg forstår regelverket kan en arbeidsgiver selv velge hvordan den rådgis, men det i de tilfeller hvor en arbeidsgiver velger å bli rådgitt at flere enn BHT, så må arbeidsgiver sørges for at nødvendig informasjon tilflyter BHT. Dette for at planer for det forebyggende arbeidet i virksomheten i regi av BHT i hht. regelverkets intensjon kan legges på bakgrunn av best tilgjengelig kunnskap. Uavhengig av organisering er det viktig at yrkeshygieniker og det yrkeshygieniske arbeider sikres en faglig «fri og uavhengig stilling», og at yrkeshygieniker / yrkeshygiene tjenestene er tilgjengelig for både arbeidsgiver, vernetjeneste og arbeidstakere.

Når det gjelder bruk av konsulenter vil innstrammingen i Arbeidsmiljøloven (AML) angående innleie som trår i kraft 1. april i år, kunne berøre dette. Slik jeg forstår disse endringene vil innleie av yrkeshygieniker kun kunne gjøres i tilfeller der det er snakk om:

 • Spesialkompetanse, 
 • Rådgivnings- og konsulenttjenester og 
 • At aktiviteten må være knyttet til et avgrenset prosjekt. 

Slik jeg tolker denne innstrammingen, vil den også berøre virksomhetenes innleie for å dekke behov for yrkeshygiene kompetanse, hvor det vil være et skille mellom hva som må regnes som del av virksomhets løpende arbeidsmiljøledelse, og hva som kan ansees å være et  kartleggings- og måleoppdrag som kan løses som et prosjekt. En annen utfordring som følge av denne endringen er at en BHT eller et konsulentselskap som selger yrkeshygiene tjenester trolig ikke vil kunne løse sitt behov for yrkeshygiene gjennom innleie av personell, da yrkeshygiene må ansees som en naturlig del av tjenestene en BHT eller konsulentselskapet skal levere. 

Denne innstrammingen aktualiserer imidlertid spørsmål om hva som er en innleie og hva som er en tjeneste (entriprise). Her er det i følge høyesterett (HR-2018-2371-A) avgjørende hvem leder, fordeler og kontrollerer arbeidet? Hvis kontrollen av hvem som skal gjøre arbeidet, fordeling av oppgaver og kontroll av arbeidet ligger hos tjenesteyter (entreprenør) er det en tjeneste (entreprise). Hvis oppdragsgiver bestemmer hvem som skal gjøre arbeidet, fordeler oppgaver og kontrollerer arbeidet er det snakk om en innleie. Det er viktig å merke seg at det er realiteten som avgjør om det er snakk om innleie eller entreprise, ikke hva oppdragsgiver eller arbeidsgiver velger å kalle det.

Så i dette aktuelle tilfelle, så vil en Felles BHT som en privat aktør, stå fritt til å velge hvem de inngår kontrakt med og selger sine tjenester til. Hvis de ikke ønsker å levere BHT tjenester, der hvor f.eks. yrkeshygiene tjenestene leveres av en annen aktør er dette en kommersiell vurdering fra den aktuelle BHT og ikke en følge av endring i forskriftene angående BHT.

Studiegrupper i yrkeshygiene

Studiegrupper i yrkeshygiene

Studiegruppene er et tilbud til medlemmer av NYF inntil en ny utdanningsløsning er på plass. Møter i gruppene vil foregå på kveldstid, er gratis og vil dekke pensum i fagene NYF-YE-02 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og NYF-YE–04 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima. Første samling er 1. februar. Samlingene vil pågå fram til eksamen som er siste helgen i oktober. 

Ønsker du å delta ta kontakt med Gunn Anne Larsen.

Studiegruppene vil gå gjennom aktuelt pensum. Samlingene vil i tillegg legge vekt på å dele kunnskap og erfaring fra deltagernes egen praksis. Det vil også være anledning til å drøfte aktuelle problemstillinger. Det er allerede 17 som har meldt seg interessert i å delta på dette studie opplegget.

arbeidslivet i endring – følger vi med

snowman
snowman
Foto: Signe Lohmann-Lafrenz

Arbeidslivet i endring – følger vi med?

Ny teknologi har bidratt til at arbeid organiseres på helt nye måter. Dette er temaet for desember nummeret av Ramazzini –  Norsk tidsskrift for arbeids – og miljømedisin, som utgis av Norsk arbeidsmedisinsk forening. Her spekulerer Signe Lohmann-Lafrenz, i sin leder, på hva et arbeid egentlig er i dag?

Hun undres på hva Uber taxier, you-tubere, Wolt- og Foodora mat-transportere, leie av el-sparkesykler er. At hun på Kirkens bymisjon, hvor hun jobber med personer som selger seksuelle tjenester, ser at tjenestene bestilles og ytes digitalt. Motsatt observerer hun at det finnes utallige, fysisk arbeidende immigrantarbeidere, som jobber med stor risiko for eget liv og helse. Eneste lyspunkt som holder dem oppe, er digital kontakt med familie/venner i hjemlandet. Dette er ikke bare noe som skjer i Quatar, men også i Norge. 

I dette julenummeret, presentere hun ulike artikler skrevet av ulike profesjonsgrupper, rundt temaet «arbeidslivet i endring – følger vi med?». Her finnes det bl.a. en artikel om AI «Maskiner som oss. Et arbeidshelseperspektiv på maskinlæring (kunstig intelligens)». Her er også en artikkel om yrkeshygiene «Et blikk inn i framtiden til yrkeshygienefaget», skrevet av leder av NYF, Hans Thore Smedbold.

Kos dere med dette julenummeret av Ramazzini. Tidskriftet kan leses  Norsk arbeidsmedisinsk forening sin webside.

ramazzini - tidsskrift

Ny giv i grenseverdi arbeidet

Arbeidstilsynets «Retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren», som ble publisert før sommeren, signaliserer en ny giv i grenseverdi arbeidet.

Continue reading

Ny MOU signert av IOHA

Asbestonomy 2022 ble arrangert i London 16. -17. juni. På konferansen deltok det representater fra de flere landene som enten fortsatt benytter eller tidligere har benyttet asbest.

Continue reading